Therapia


№7-8 (49) 2010

Актуальное интервью

Описание статьи
В мировой медицинской практике существует множество патологий, эпидемиологическое и прогностическое значение которых изучено недостаточно. Одной из них является легочная артериальная гипертензия (ЛАГ). Так, во многих странах, в том числе в Украине, на сегодня нет ни четкой медицинской статистики в отношении этого заболевания, ни устоявшихся представлений об алгоритме скрининговой и дифференциальной диагностики ЛАГ, а главное — непонятно, врачи какой именно специальности должны заниматься данным заболеванием и каковы принципы ведения пациентов с ЛАГ. Вместе с тем все чаще в мировой и отечественной медицинской литературе высказываются аргументированные предположения о том, что именно ЛАГ во многих случаях является причиной серьезных осложнений, инвалидизации и смерти больных. Рассказать о принципах и подходах к диагностике и лечению пациентов с ЛАГ журнал «Therapia» попросил доктора медицинских наук, профессора кафедры внутренней медицины № 2 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Лидию Федоровну Коноплеву, одним из направлений профессиональной деятельности которой как раз и является изучение проблемы ЛАГ.

Лекция

Г.З. Мороз

Описание статьи

Г.З. Мороз, д-р мед. наук, Українська військово-медична академія

Узагальнено наукові підходи до питань діагностики та лікування подагри, які викладено з позицій доказової медицини. Наведено основні положення «Рекомендацій Європейської антиревматичної ліги: доказовий підхід щодо подагри» (EULAR, 2006). Використання матеріалів лекції в практичній роботі лікарів дозволить підвищити рівень діагностики і лікування подагри відповідно до сучасних стандартів доказової медицини.

Подагра — це гетерогенне за етіологією захворювання, яке характеризується відкладанням у різних тканинах кристалів уратів у формі натрію моноурату або сечової кислоти. Подагра поширена в усіх кліматогеографічних зонах, її виявляють у 2% дорослого населення, а серед чоловіків віком 55–64 роки частота цього захворювання досягає 4,3–6,1%. За останні 10–20 років у всіх країнах світу захворюваність на подагру підвищилася більш ніж удвічі [15, 29].

Лекция

Н.Ю. Осовська

Описание статьи

Н.Ю. Осовська, д-р мед. наук, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

В огляді висвітлено основні патогенетичні механізми розвитку малих структурних аномалій серця (МСАС), у тому числі аномальних хорд (АХ), а також розглянуто можливість появи ускладнень з боку серцево-судинної системи, пов’язаних з їх наявністю. Наведено результати вітчизняних та зарубіжних досліджень щодо прогностичного значення різних топічних та кількісних варіантів АХ. Визначено, що пацієнтів із АХ лівого шлуночка серця, як і всіх хворих із МСАС, слід віднести до групи ризику розвитку шлуночкових аритмій, ремоделювання серця та хронічної серцевої недостатності.

Обзор

W.H. Wilson Tang, Gary S. Francis

Описание статьи

W.H. Wilson Tang и Gary S. Francis, Кливленд, Миннеаполис, США

Это был знаменательный год для изучения сердечной недостаточности (СН). Достижений было много, включая пересмотр Американским советом экспертов по внутренней медицине различных клинических рекомендаций [1], официальное признание далекозашедшей СН и трансплантации сердца как отдельной специальности [2], а также новые результаты нескольких клинических исследований. В данном обзоре освещены некоторые из крупных разработок в области СН, состоявшихся в течение прошлого года.

Диагностический практикум

Н.Н. Сидорова

Описание статьи

Н.Н. Сидорова, канд. мед. наук., доцент, Украинская военно-медицинская академия

Субклиническая дисфункция щитовидной железы (ЩЖ) остается недостаточно выявляемой, но тем не менее значимой причиной прогрессирования патологии различных органов, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Термин «субклинический гипотиреоз» означает состояние, характеризующееся нормальными значениями гормонов ЩЖ (свободного тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) при повышенном уровне тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови [1].

Сложный случай: визуализация

Д.А. Лисенко

Описание статьи

Д.А. Лисенко, канд. мед. наук, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Хворого Б., 25 років, госпіталізовано до гематологічного відділення зі скаргами на біль у правій нижній кінцівці, порушення її функції та набряк. Страждає на гемофілію В. Періодично виникають гематоми та виражена кровоточивість у разі незначної травматизації. Два дні тому впав зі скутера на праву ногу, біль та набряк з’явилися через 8 год після травми.

Під час первинного огляду права нижня кінцівка знаходилась у фіксованому напівзігнутому положенні, шкіра ціанотична, набряк ноги від нижньої третини гомілки до пахової складки. Пульсація периферичних артерій збережена, біль при пальпації суглобів і кісток відсутній. Результати рентгенологічного дослідження засвідчили відсутність ураження кісток та суглобів кінцівки.


Медицина профилактическая

И.М. Трахтенберг, И.П. Лубянова, Е.Л. Апыхтина

Описание статьи

И.М. Трахтенберг, акад. АМНУ, профессор,

И.П. Лубянова, канд. мед. наук,

Е.Л. Апыхтина, канд. мед. наук, ГУ «Институт медицины труда АМН Украины»

Среди причин возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний химический фактор имеет немаловажное значение, однако ему не уделяют должного внимания. В частности, токсичные металлы, как техногенные химические загрязнители, могут играть важную роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, как прямо, так и опосредованно влияя на сердце и сосуды. В представленной статье рассматриваются механизмы токсического воздействия свинца и железа на сердечно-сосудистую систему. Особое внимание уделено оксидантному стрессу, нарушениям обмена оксида азота (NO), развитию эндотелиальной дисфункции.

Фармакологический практикум

И.Г. Березняков

Описание статьи

И.Г. Березняков, д-р. мед. наук, Харьковская медицинская академия последипломного образования

Введение

Одним из способов сокращения длительности пребывания больного в стационаре и расходов на оказание медицинской помощи при сохранении высокой клинической эффективности терапии является перевод пациента с парентерального на непарентеральный путь введения медикаментов (ступенчатая терапия). В современной клинической практике ступенчатая терапия используется в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, эндокринологии, но наибольшее распространение получила при лечении инфекций. Наиболее часто для ступенчатой терапии используют антибиотики, анальгетики, глюкокортикоидные гормоны, противовирусные и антипсихотические средства.

В данной работе речь пойдет о ступенчатой терапии при лечении бактериальных инфекций. Другие области применения будут упоминаться только в качестве иллюстраций.

 

Сложный случай

В.И. Трихлеб, А.Н. Вишнягов, Н.А. Москвичев, А.И. Денисюк, С.В. Софиенко. Л.Л. Сидорова

Описание статьи

В.И. Трихлеб, канд. мед. наук, А.Н. Вишнягов, Н.А. Москвичев, А.И. Денисюк, С.В. Софиенко, Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь»,
Л.Л. Сидорова, канд. мед. наук, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца

Несмотря на широкое распространение метода эхокардиографии, инфекционный эндокардит по-прежнему остается заболеванием, при диагностике которого возникают трудности. Отчасти это связано с его разнообразными внесердечными проявлениями, обусловленными тромбоэмболическими осложнениями, которые могут имитировать болезни почек, поражение сосудов головного мозга, заболевания крови или же не иметь специфических признаков, проявляясь синдромами полиорганной недостаточности (СПОН), системного воспалительного ответа (ССВО) или тяжелой недостаточности дыхания (респираторным дистресс-синдромом).
Представляем случай инфекционного эндокардита, который протекал с множественными тромбоэмболическими осложнениями.

Памятка больному

Описание статьи

Подагра — це хронічне захворювання, яке характеризується відкладенням у різних тканинах кристалів сечової кислоти у разі підвищення ії концентрації в крові внаслідок спадкового порушення пуринового обміну або недостатнього виведення нирками.

У нормі концентрація сечової кислоти в сироватці крові становить у жінок 0,14– 0,36 ммоль/л, у чоловіків — 0,2–0,42 ммоль/л. На подагру частіше хворіють чоловіки (в 95% випадків).

Истоки

М.М. Зарецкий, Н.М. Черникова, Т.В. Лобачевская

Описание статьи

М.М. Зарецкий, канд. мед.наук, Н.М. Черникова, канд. мед. наук, Т.В. Лобачевская, Луганский государственный медицинский университет, 2-я городская многопрофильная клиническая больница г. Луганска

Врачу надлежит всегда помнить, что

нерадиво и неправильно

составляемая история

болезни — первый его обвинитель

М.И. Райский

Сегодня такой обыденный в современной лечебной практике документ, как история болезни, стал основным первичным документом, который составляется на каждого поступающего в стационар пациента независимо от цели госпитализации, диагноза заболевания и сроков нахождения в больнице [12].

Относительно идеи и разработки столь важного в лечебном и научном плане документа высказывались многие ведущие ученые-медики начиная с XVIII столетия. Первые упоминания о записях больных в книгах или особых картах «цедулах» мы встречаем в законоположениях Петра I. К примеру, в Морском уставе Петра I (1720 г.), который был составлен при непосредственном участии императора, было указано: «Должен разделять больных по местам, каждой болезни особливо по номерам, для лучшей удобности в лечении… и велеть лекарям держать каждому книгу, в которой записывать им больных, определенных им нумеров, которых болезни. Которые надлежит ему закреплять своею рукою и должен писать на картах, или на толстой бумаге цедули, которыя надобно прилепить к постеле каждого больного, о лекарствах, какия которому давать, а на других картах надлежит подписывать пищу, какую давать тем, которым не надлежит ординарная» [2].

Доска объявлений Therapia

Новости

Описание статьи

Повышенный уровень D-димера может предсказывать тромбоэмболические и сердечно-сосудистые события у пациентов с фибрилляцией предсердий, принимающих пероральные антикоагулянты

В опубликованном T. Sadanaga et al. сообщении представлены данные о том, что повышенный уровень D-димера позволяет не только диагностировать уже произошедшую тромбоэмболию различной локализации, но также прогнозировать будущие тромбоэмболические и другие сердечно-сосудистые события.