Therapia


№7-8 (122) 2017

Лекція

Н.Н. Сидорова

Описание статьи

Н.Н. Сидорова, канд. мед. наук, Украинская военно-медицинская академия

Статья главного редактора

Вступление

Показатели всемирной заболеваемости и смертности меняются по мере развития успехов медицины. Последнее столетие существенно изменило эту картину благодаря новым методам медикаментозного и хирургического лечения, в развитых странах удалось достичь хороших результатов лечения патологий, ранее приводивших к высокому показателю смертности, что обусловило увеличение продолжительности жизни человека. Вследствие этого врачи все чаще сталкиваются с проблемами ведения пациентов пожилого возраста, а клинические состояния, связанные со старением организма, стали одной из основных задач систем здравоохранения во всем мире.

Лекція

О.Й. Жарінов, В.О. Куць

Описание статьи

О.Й. Жарінов, д-р мед. наук, В.О. Куць, канд. мед. наук, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

Стаття редакційного консультанта

Серед тахіаритмій фібриляція і тріпотіння передсердь (ФП і ТП) зустрічаються найчастіше. Ці порушення ритму серця пов'язані з небезпекою двох основних ускладнень: системних тромбоемболій, а також «тахікардіоміопатії», при якій на тлі високої частоти серцевих скорочень (ЧСС) виникають дисфункція міокарда і серцева недостатність [2]. У розвинутих країнах у міру старіння загальної популяції поширеність ФП становить 0,4–1%, досягаючи 8% в осіб, старших за 80 років [7]. Середній вік хворих з ФП становить 75 років, а вік приблизно 70% хворих перебуває в діапазоні від 65 до 85 років. За поширеністю серед тахіаритмій ТП поступається лише ФП, причому не менше ніж у третині випадків ТП поєднується з ФП [1].

Огляд літератури

Г.В. Мостбауер, М.Б. Джус, А.Б. Безродний, М.І. Шевчук

Описание статьи

Г.В. Мостбауер, канд. мед. наук, М.Б. Джус, канд. мед. наук, А.Б. Безродний, канд. мед. наук, М.І. Шевчук, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності в усьому світі. За даними ВООЗ щорічно від інфаркту міокарда (ІМ) та інших захворювань серцевосудинної системи (ССС) помирають 17 млн осіб [18]. За прогнозами, до 2030 р. приблизно 23,3 млн осіб загинуть внаслідок серцево-судинних захворювань [18, 44]. Однією з причин розвитку патології ССС, хоча й рідкісною, є системні васкуліти (СВ), які погіршують прогноз захворювання у таких пацієнтів. Складність своєчасної діагностики СВ і, зокрема, ураження серця та призначення оптимального лікування обумовлено субклінічним перебігом патології ССС.

Складний випадок

О.Е. Зайцева

Описание статьи

О.Е. Зайцева, канд. мед. наук, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Чрезмерное употребление алкоголя является хорошо уста новленным фактором риска развития хронических заболева ний печени: алкогольного стеатогепатита, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Со злоупотреблени ем алкоголем связана примерно одна треть случаев цирроза печени и ГЦК в США. Результаты популяционного исследова ния случай-контроль, проведенного в Италии, показали, что 34% случаев этих заболеваний также обусловлены избыточ ным потреблением алкоголя [1, 2]. Алкоголь является вторым по частоте после инфицирования вирусом гепатита С фактором риска развития цирроза-рака печени в Европе, а по данным исследований, проведенных в США, роль алкоголя как фактора риска развития ассоциации цирроз-рак печени значимее, чем вирусного гепатита С [3, 4].

Медицина доказова

Н.Н. Сидорова

Описание статьи

Н.Н. Сидорова, канд. мед. наук, Украинская военно-медицинская академия

Статья главного редактора

«Не существует пациенток с низким риском, когда речь идет о кесаревом сечении и венозной тромбоэмболии»

Peter Cherouny

Венозную тромбоэмболию (ВТЭ) в акушерстве рассматривают как одну из ведущих причин заболеваемости и смерти женщин, в частности после родов [2]. Согласно литературным источникам, сама по себе беременность сопровождается повышенным до 4–5 раз риском развития ВТЭ [1]. Причины такой клинической ситуации разнообразны, включают изменения уровня гемостаза, противосвертывающей системы. Развитию ВТЭ в некоторых клинических случаях и непосредственно после родов способствует ограничение физической активности (панель 1).

Діагностика і лікування в таблицях

Описание статьи
Серцево-судинні захворювання (ССЗ) в країнах Європи залишаються однією з основних причин передчасної смерті: ужінок віком до 75 років їхня частота становить 42% серед усіх випадків смерті, у чоловіків — 38%.Заходи щодо профілактики ССЗ визначені Наказом МОЗ України № 564 від 13.06.2016 «Уніфікований клінічний протоколпервинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Профілактика серцево-судинних захворювань» (рамки 1, 2, рис. 1).Протокол призначений для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, дільничних терапевтів, кардіологів, дієтологів,лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці, cереднього медично-го персоналу, інших медичних працівників, які беруть участь у проведенні заходів профілактики в медичних закладах,керівників закладів охорони здоров'я різних форм власності та підпорядкування.

Пам'ятка для хворого

Описание статьи

Представляем Вашему вниманию основные данные Информационного бюллетеня ВОЗ по проблемам сальмо неллеза, опубликованного на официальном сайте организации в декабре 2016 г.