Therapia


№2 (117) 2017

Актуальне інтерв'ю

Описание статьи
Если спросить любого жителя Украины, как он себе представляет состояние паллиативной помощи в нашей стране, ответ, скорее всего, не будет оптимистичным. Тем не менее, начиная с 90-х годов прошлого столетия, это медицинское направление в Украине активно развивалось, создан ряд общественных организаций (Ассоциация малоинвазивной и паллиативной терапии, Всеукраинская благотворительная организация «Совет защиты прав и безопасности пациентов», Всеукраинская Ассоциация паллиативной помощи, Всеукраинская общественная организация «Украинская Лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»), учрежден Институт паллиативной и хосписной медицины, при Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика создана кафедра паллиативной и хосписной медицины. В сети Facebook актуальная информация, включая адреса хосписов, представлена на странице «Паллиативная помощь в Украине».

Лекція

В.О. Куць, О.Й. Жарінов, О.М. Грицай

Описание статьи

В.О. Куць, канд. мед. наук, О.Й. Жарінов, д-р мед. наук, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, О.М. Грицай, канд. мед. наук, Інститут серця МОЗ України

У сучасній клінічній практиці електрокардіостимуляція є основним методом лікування хворих із брадиаритміями, що виникають при синдромі слабкості синусного вузла (СССВ) або атріовентрикулярних (АВ) блокадах і супроводжуються клінічними симптомами, такими як слабкість, задишка, запаморочення або синкопальні стани. Електрокардіостимулятор (ЕКС) виконує лише коригувальну функцію і не впливає на причину порушень серцевого ритму та провідності [9]. Зважаючи на це, ЕКС не може замінити медикаментозної терапії фонової хвороби серця. Імплантований ЕКС нерідко забезпечує можливість використання за необхідності препаратів, здатних спричиняти появу або посилення брадиаритмій [5]. Прогрес технологій ЕКС, збільшення кількості імплантованих пристроїв та еволюція показань до їхньої імплантації, викладених у сучасних узгоджених настановах, зумовлюють важливість урахування лікарями різних особливостей інтерпретації даних електрокардіограми (ЕКГ) у пацієнтів із різними типами ЕКС.

Огляд літератури

Ю.В. Чичула, М. Дзяна, А.О. Гончарук

Описание статьи

Ю.В. Чичула, канд. мед. наук, Т.М. Дзяна, А.О. Гончарук, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Антибіотикасоційована діарея, зумовлена Clostridium difficile (А04.7), — це гостре захворювання кишечника, яке виникає як ускладнення антибактеріальної терапії.

Clostridium difficile — грампозитивна спороутворювальна облігатно-анаеробна бактерія, чинниками патогенності якої є екзотоксини, що справляють цитопатогенний та ентеротоксичний ефект.

Діагностичний практикум

О.К. Форманчук

Описание статьи

О.К. Форманчук, канд. мед. наук, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) вважається небезпечним для життя і невиліковним, залишаючись єдиною нозологічною формою, показники поширеності і смертності якої продовжують зростати в усьому світі [20, 35]. Згідно з новітнім міжнародним стратегічним документом Глобальної ініціативи з хронічного обструктивного захворювання легень (GOLD), ХОЗЛ є загальним захворюванням, якому можна запобігти і яке піддається лікуванню, характеризується постійним обмеженням швидкості повітряного потоку (ОШПП), зазвичай прогресує і пов'язане з підвищеною хронічною запальною відповіддю дихальних шляхів і легень на шкідливі частинки або гази [13]. Загострення і супутні захворювання спричиняють загальну тяжкість стану в окремих пацієнтів.

Діагностичний практикум

П.В. Федорич

Описание статьи

П.В. Федорич, канд. мед. наук, Украинская военно-медицинская академия

Статья редакционного консультанта

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (ИППП), занимают одно из главных мест в современной практике врачей-дерматовенерологов. К заболеваниям человека с возможной передачей половым путем относят «классические венерические болезни», такие как сифилис, гонорея, шанкроид, лимфогранулема венерическая, а также другие ИППП с преимущественным поражением мочеполовых органов, среди которых наиболее распространенными являются хламидиоз, микоплазмоз, трихомониаз, кандидоз, генитальный герпес. Эти инфекции составляют одну из главных медико-социальных проблем современности. 

Складний випадок: візуалізація

Г.В. Оседло, Н.А. Калашников, С.Н. Куница

Описание статьи

Г.В. Оседло, д-р мед. наук, Украинская военно-медицинская академия, Н.А. Калашников, канд. мед. наук, Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь МО Украины», С.Н. Куница, Хмельницкий военный госпиталь МО Украины

Двойной, или двухканальный, привратник является редким заболеванием, при котором образуется фистула, соединяющая полость желудка и двенадцатиперстной кишки (чаще всего в области луковицы). Двойной привратник выявляют в 0,001–0,4% случаев во время эндоскопического исследования верхних отделов пищеварительного тракта, в два раза чаще у мужчин [5, 7]. Редкость наблюдения изменений антрального отдела желудка в виде гастродуоденальных свищей обусловливает разные подходы к их выявлению, трактовке и определению лечебно-диагностической тактики [1–4, 6, 12, 14, 16–18, 20–22].

Студентський клуб

Т.В. Богдан, І.О. Добровольська, Я.М. Лавор, І.Л. Моргун, Ю.В. Чередніченко, А.Ю. Яковенко

Описание статьи

Т.В. Богдан, канд. мед. наук, І.О. Добровольська, Я.М. Лавор, І.Л. Моргун, Ю.В. Чередніченко, А.Ю. Яковенко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Близько 90% усiх випадкiв смертi в структурi смертностi вiд серцево-судинної патології складають ішемічна хвороба серця, мозковi iнсульти i захворювання периферичних артерiй. В основi патогенезу смертi вiд цих хвороб лежать ускладнення атеросклерозу мозкових, коронарних i периферичних артерій. Зниження смертностi i збереження працездатності можна досягти шляхом детального вивчення етіології та патогенезу атеросклерозу і попередження його прогресування. Існує думка, що вирішення даної проблеми сприятиме подовженню середньої тривалості життя людини на 7,5 року.

Корпоративна інформація

В.В. Дяченко

Описание статьи

В.В. Дяченко, канд. мед. наук, Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» МО Украины

Статья редакционного консультанта

Одной из наиболее частых причин обращения пациентов за хирургической помощью являются инфекции кожи и мягких тканей (около 10% госпитализаций в стационары). При тяжелых некротических инфекциях летальность может превышать 50%.

Инфекции кожи и мягких тканей разделяют на первичные (самостоятельные заболевания) и вторичные (развивающиеся на фоне другого заболевания), а также на неосложненные и осложненные.

Корпоративна інформація

С.В. Попович

Описание статьи

С.В. Попович, ООО «Украинская академия биологической медицины»

На основе обзора ряда клинических исследований приведены данные относительно применения комплексных биорегуляционных препаратов (КБП) — Траумель С, Лимфомиозот, Мукоза композитум при лечении осложнений острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Ранее в литературе по отношению к этим препаратам (производятся компанией «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ», Германия) использовали термин антигомотоксические препараты (АГТП). Включение данных КБП в стандартно-протокольные схемы лечения осложнений ОРВИ и гриппа, особенно бактериальных инфекций верхних и нижних дыхательных путей, дает возможность повысить эффективность терапии, профиль ее безопасности, сократить длительность лечения и приема традиционных препаратов [4, 6–18].