Therapia


№ 5 (109) 2016

Актуальное интервью

Описание статьи
Від реформування української системи охорони здоров'я наші пацієнти очікують не тільки покращання якості послуг, а й збереження своїх прав. При цьому Закон України «Про захист прав пацієнтів», який повинен містити і механізми захисту прав у сфері охорони здоров'я з урахуванням цінностей правової держави і конституційного визнання людини, її життя і здоров'я, вже майже 10 років так і залишається проектом. Як сьогодні захищені права пацієнта і права лікаря? Як захистити свої права на отримання якісної медичної допомоги, як контролювати правильність лікування та куди звернутися пацієнтам у разі виникнення конфлікту з органами охорони здоров'я? Як захищені самі лікарі у цей складний час? З цими запитаннями ми звернулися до Скорини Ольги Олексіївни — керівника юридичного департаменту Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів — добродійної неурядової організації, яка є офіційним партнером Ради Європи у сфері охорони здоров'я в Україні.

Лекция

О.А. Федорова

Описание статьи

О.А. Федорова, канд. мед. наук, Украинская военно-медицинская академия

Пиелонефрит, будучи наиболее распространенным заболеванием почек, продолжает оставаться одной из важнейших проблем современной медицины. Пиелонефрит — это неспецифический инфекционно-воспалительный процесс, протекающий преимущественно в чашечно-лоханочной системе и тубуло-интерстициальной (межуточной) ткани почек с последующим поражением всех почечных структур, что приводит к формированию очагового нефросклероза [2, 12].

Лекция

Д.А. Лисенко

Описание статьи

Д.А. Лисенко, д-р мед. наук, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Стаття редакційного консультанта

Лейкоцитоз залишається доволі поширеною лабораторною знахідкою при рутинному обстеженні пацієнта, що потребує поглибленого клініко-лабораторного пошуку та подальшої інтерпретації результатів. Наявність лейкоцитозу в аналізі крові свідчить здебільшого про реактивний стан гемопоезу — лейкемоїдну реакцію або, рідше, про клональний процес у кістковому мозку (лейкемію або лімфому). Наявність лейкоцитозу має спонукати лікаря до інтенсивного пошуку причини даних змін у загальному аналізі крові, а інколи стає підставою для консультації гематолога та проведення дослідження кісткового мозку.

Обзор

Л.Л. Сидорова

Описание статьи

Л.Л. Сидорова, канд. мед. наук, Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» МО Украины

Статья научного редактора

Вполне логично говорить, что научное открытие уменьшает область неизвестного. Но не менее логично утверждать, что она при этом увеличивается. По вине самого открытия и увеличивается. Когда человек идет в гору, перед ним все раздвигается горизонт, но и все протяженней становятся земли, лежащие за горизонтом

Д.С. Данин

Обзор

Т.Я. Чурсина, К.А. Михалев

Описание статьи

Т.Я. Чурсина, канд. мед. наук, Буковинский государственный медицинский университет; К.А. Михалев, канд. мед. наук, Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами

Нарушение кровообращения создает болезни. Наладьте кровообращение — орган сам излечится

А.С. Залманов (1875–1965)

Дискуссионный клуб

Н.Я. Доценко, С.С. Боев, И.А. Шехунова, Л.В. Герасименко

Описание статьи

Н.Я. Доценко, д-р мед. наук, С.С. Боев, канд. мед. наук, И.А. Шехунова, канд. мед. наук, Л.В. Герасименко, канд. мед. наук, ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»

Статья редакционного консультанта

Артериальная гипертензия (АГ) в Украине, как и во всем мире, является одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, частота случаев ее выявления в популяции достигает 35–50%. Важно, что АГ является модифицируемым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что выявление лиц с АГ и эффективный контроль артериального давления (АД) на целевом уровне дают возможность существенно снизить заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Диагностический практикум

В.О. Яковенко

Описание статьи

В.О. Яковенко, канд. мед. наук, медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науковопрактичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Стаття редакційного консультанта

Ера нових ендоскопічних технологій відкрила можливість діагностики та видалення плоских утворень (у тому числі злоякісних) травного тракту. Знання вертикального і горизонтального поширення утворення, наявність проростання, залучення кровоносних і лімфатичних судин визначають подальшу тактику лікування і спостереження за пацієнтами. Для вирішення всіх цих питань важливо відповідним чином підготувати макропрепарат (операційний матеріал) перед відправленням його до лабораторії. В іншому випадку патологоанатом не зможе відповісти на більшість перелічених запитань, що значно знижує якість морфологічної відповіді [1–4].

Сложный случай

М.М. Багиров, О.В. Сейковский, А.А. Спасская, Д.О. Козырева, Н.В. Мирошниченко, И.С. Бурдо, Е.Н. Подобедова, К.А. Гончаров

Описание статьи

М.М. Багиров, д-р мед. наук, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика,О.В. Сейковский, канд. мед. наук, Киевская городская клиническая больница № 17, А.А. Спасская, канд. мед. наук,Д.О. Козырева, Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» МО Украины, Н.В. Мирошниченко, И.С. Бурдо, Е.Н. Подобедова, К.А. Гончаров, Центральный госпиталь Военномедицинского управления Службы безопасности Украины

Зоб — это заболевание, основным симптомом кото рого является прогрессирующее увеличение щитовид ной железы (ЩЖ). Размеры ЩЖ оценивают путем осмотра и пальпации. В норме размер каждой ее доли не превышает размера концевой фаланги большого пальца руки. Зоб может возникать при различных заболеваниях ЩЖ. При этом симптомы ее дисфункции часто отсутствуют, то есть возникает эутиреоз, но возможно развитие гипотиреоза или тиреотоксикоза.

Новости

Описание статьи

Бета-адреноблокаторы при фибрилляциипредсердий (ФП)

Различия в клинических исходах послетранскатетерного протезирования аортального клапана

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) у женщин:положения Американской ассоциации сердца

У пациентов с ИБС и депрессией возможенболее высокий риск инфаркта миокардаи смерти

Повышение показателяраспространенности СД

Стволовые клетки при ИБС

 

 

Фармакологический практикум

Ю.Б. Ященко

Описание статьи

Ю.Б. Ященко, д-р мед наук, Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами

Статья редакционного консультанта

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в практике участкового врача-педиатра или врача общей практики являются одними из наиболее часто используемых лекарственных средств, поскольку из всех причин обращения родителей в медицинские учреждения повышение температуры тела и болевой синдром у детей занимают лидирующую позицию.

Диагностика и лечение в таблицах

Описание статьи
Псоріаз — це системне хронічне імуноопосередковане захворювання, яке вражає переважно шкіру та суглоби, характеризується перебігом з тривалими рецидивами, повною або частковою втратою працездатності, високим рівнем інвалідизації та соціально-психологічною дезадаптацією пацієнтів. Часто псоріаз стає причиною ураження суглобів і внутрішніх органів, нерідко супроводжується вторинними мікробними ураженнями шкіри та суперінфекцією.

Памятка больному

Подготовлено редакцией Therapia по материалам ВОЗ

Описание статьи
Учитывая повышенный интерес к эпидемии болезни, вызываемой вирусом Зика, и возможной ассоциации этого состояния с развитием микроцефалии у плода при заражении беременной, ВОЗ посчитала нужным представить общественности краткую информацию о микроцефалии, разъяснив суть этого патологического состояния в опубликованном 2 марта 2016 г. бюллетене. Начиная с середины 2015 г. ВОЗ активно сотрудничает со странами Американского континента, в которых зафиксированы вспышки болезни, вызываемой вирусом Зика. ВОЗ обеспечивает выполнение ряда организационных задач, направленных на уточнение связи между вирусом Зика и развитием микроцефалии. Кроме того, проводится строгий учет случаев микроцефалии в данном регионе, распространяется информация о профилактике болезни, ассоциированной с вирусом Зика, осуществляется мониторинг беременных. Предлагаем Вашему вниманию основные факты, представленные в бюллетене ВОЗ по данной проблеме.

Истоки

Г.З. Мороз, О.З. Безклинська, О.В. Друзь, І.О. Черненко

Описание статьи

Г.З. Мороз, д-р мед. наук, Українська військово-медична академія, О.З. Безклинська, О.В. Друзь, д-р мед. наук, І.О. Черненко, Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України

Стаття редакційного консультанта

Термін «музикотерапія» (в перекладі означає «зцілення музикою») використовується з ХХ століття. Але застосування звуку і музики з лікувальною метою бере свій початок ще з доісторичної доби [1–3]. Першими письмовими пам'ятками, в яких було описано лікувальні можливості музики, є єгипетські папіруси, датовані 1500-м р. до н.е. У них зазначено, що музика може зцілювати тіло, заспокоювати розум та очищати душу. Широко використовувалась музика у лікувальній та педагогічній практиці в Древній Греції, Китаї, Індії [4–8]. Виділяли три складові впливу мyзики на людський оpганізм: на дyховнy сyтність людини, на інтелект, на фізичне тіло.