Therapia


№1 (105) 2016

Актуальное интервью

Описание статьи

У травні 2015 р. керівництво Всесвітнього банку прийняло позитивне рішення щодо надання Україні кредитних коштів на суму $214,73 млн для втілення в життя проекту «Покращення охорони здоров'я на службі у людей». Планувалося, що його реалізація займе не менше 5 років, а надані кошти будуть спрямовані на модернізацію української медицини та підвищення якості медичних наук. Без перебільшення можна сказати, що саме цього очікують і українські лікарі, і українські пацієнти. На офіційному сайті МОЗ України розміщено інформацію щодо підготовки тексту Національної стратегії реформування системи охорони здоров'я на період до 2020 р. та початок розробки окремих планів дій, зокрема за такими напрямками, як «Побудова нової системи державних закупівель», «Реформа первинної ланки», «Реформа фінансування», «Нова система громадського здоров'я та концепція реформування охорони здоров'я в контексті децентралізації». Усі ці події і декларації спрямовані у майбутнє і можна лише сподіватись, що у найближче майбутнє. Що ж відбувається у нашій медицині зараз? Як вона виживає у таких важких умовах? Про це ми говоримо з членом президії правління Українського наукового товариства кардіологів, президентом Асоціації лікарів-інтерністів, дійсним членом Європейського товариства кардіологів, доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслуженим діячем науки і техніки України, головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «Терапія» Василем Захаровичем Нетяженко.

Сложный случай: визуализация

В.А. Яковенко

Описание статьи

В.А. Яковенко, канд. мед. наук, Медицинский центр «Универсальная клиника «Оберіг», г. Киев, научный сотрудник научного отдела малоинвазивной хирургии Государственного научного учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами

Статья редакционного консультанта

Инородные тела желудка, как правило, являются следствием случайного либо намеренного проглатывания различных предметов и могут проявляться резкой болью в животе, признаками перитонита, желудочно-кишечного кровотечения, кишечной непроходимости. Иногда инородные тела могут спонтанно выходить из кишечного тракта, но чаще возникает необходимость эндоскопического либо хирургического их удаления.

Обзор

Т.В. Аникеева

Описание статьи

Т.В. Аникеева, д-р мед. наук, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

«Кто устал от ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, тот закрыт для восприятия новых концепций сердечно-сосудистой медицины»

L.Н. Opie

Практикующие врачи, да и не только люди с медицинским образованием, знают, что нужно принять при повышении уровня артериального давления (АД), и, в большинстве случаев, их выбор падет именно на ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ).

Лекция

М.О. Колесник

Описание статьи

М.О. Колесник, д-р мед. наук, член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут нефрологїї НАМН України»

Стаття редакційного консультанта

Закінчення. Початок див. в «Therapia» 2015, № 12 (104), с. 13–17.

Стратегії лікування хворих на діабетичну хворобу нирок (ДХН)

Сложный случай

А.І. Таран, О.О. Білоус

Описание статьи

А.І. Таран, канд. мед. наук, О.О. Білоус, Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Остеоліз (грец. osteon — кістка, lуsis — руйнування, розчинення) — повне асептичне розсмоктування всіх елементів кісткової тканини без заміщення їх будь-якою патологічною тканиною. Найчастіше спостерігається в периферійних відділах скелета (фалангах пальців, п'ясткових, плеснових кістках), рідше — в суглобових кінцях довгих трубчастих кісток і в пласких кістках. У більшості випадків причиною остеолізу є нейротрофічні порушення. Так, остеоліз виникає при захворюваннях центральної нервової системи (спинна сухотка, сирингомієлія), ураженні периферійної нервової системи. Він може розвинутись при хворобі Рейно, склеродермії, лепрі, опіках тощо. Крім того, існують самостійні захворювання, етіологія яких невідома, наприклад, спонтанне розсмоктування кісток, або прогресуючий остеоліз, що характеризується тривалим повільно прогресуючим перебігом.

Клиническая задача

Подготовлено: О.А. Федорова

Описание статьи

Подготовлено: О.А. Федорова, канд. мед. наук, Украинская военно-медицинская академия

Больная, 67 лет, по направлению участкового врача госпитализирована в кардиологическое отделение по месту жительства с жалобами на общую слабость, одышку и сердцебиение при незначительной физической нагрузке.

По данным анамнеза, в 2009 г. больная перенесла инфаркт миокарда (ИМ) без зубца Q на электрокардиограмме (ЭКГ). С 2010 г. 2–3 раза в год у нее диагностировали пароксизмы фибрилляции предсердий (ФП), которые купировали с помощью внутривенного введения амиодарона. При обследовании патология клапанов сердца и заболевания щитовидной железы не выявлены.

Диагностика и лечение в таблицах

Підготовлено: В.М. Царалунга

Описание статьи

Підготовлено: В.М. Царалунга, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Залізодефіцитна анемія (ЗДА) — це анемія, що зумовлена нестачею заліза та супроводжується зниженням рівня гемоглобіну в кожному еритроциті. Вона призводить до постачання меншої кількості кисню в організм.

Новости

Описание статьи
Одобрен новый препарат для лечения сердечной недостаточности (СН)
Применение β-адреноблокаторов у пациентов старше 65 лет
Ведение пациентов с очень высоким уровнем триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови
Внезапная сердечная смерть: всегда ли этонеожиданно?

Украинский фармацевтический рынок предлагает

Г.З. Мороз

Описание статьи

Г.З. Мороз, д-р мед. наук, Украинская военно-медицинская академия

Статья редакционного консультанта

Проблема артериальной гипертензии (АГ) всегда была и долго еще будет актуальной для Украины. Согласно статистическим данным, в 2013 г. АГ имели 30% населения нашей страны. К сожалению, только 14% пациентов с АГ достигают целевого уровня артериального давления (АД). При этом АГ является важнейшим фактором риска развития сердечно-сосудистых событий (ССС) и сердечной недостаточности, существенно влияет на продолжительность жизни пациентов.

Памятка больному

Описание статьи
Такая простая, на первый взгляд, житейская ситуация, как падение, несет ряд угроз, приводящих к значительным затратам систем здравоохранения. Наши соотечественники привыкли в зимний сезон посмеиваться над перспективой падения в гололед и не спешат беспокоиться по поводу последствий. Тем не менее частота случаев травматизации и таких трагических осложнений, как инвалидность и смерть, достаточно высока. Во многих контролируемых клинических исследованиях проводят тщательный учет падений, рассма тривая их как значимый критерий эффективности/безопасности лечения. Не остается в стороне от вопросов, связанных с профилактикой инвалидности и смерти в результате падений, и ВОЗ. В сезон традиционно повышенного риска падений вследствие зимних особенностей состояния наших дорог предлагаем вашему вниманию информацию о падениях и их значении для жизни и здоровья, представленную ВОЗ (информационный бюллетень № 344, октябрь 2012 г.). Мы призываем вас быть внимательными и позаботиться о своих близких, обеспечив им максимальную защиту от падений и травм.

Истоки

М.П. Бойчак

Описание статьи

М.П. Бойчак, д-р мед. наук, Українська військово-медична академія

Вивчення умов надання медичної допомоги під час бойових дій, особливостей патогенезу захворювань у воєнний час є складною клінічною та етичною проблемою. Чи є доцільним налагодження теоретичної бази, проведення клінічних досліджень із залученням поранених, коли йде війна? Чи можна вважати за подвиг вивчення військових медичних проблем у тилу? Чи краще спрямувати весь медичний потенціал на поле бою? Як і кому потрібно готувати нових лікарів, коли ворог крокує країною? Чи лікарі та медичні науковці, які працювали в евакуації, можуть бути корисними фронту та вважатись героями порівняно з тими, хто працював безпосередньо в місцях ведення бойових дій? На ці питання ми шукали відповіді, вивчивши роботу видатних науковців, які працювали в евакуації.