Therapia


№ 3 (56) 2011

The Lancet

Описание статьи

Совместная рабочая группа исследования Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine (SEARCH)*

Lancet 2010; 376: 1658–69

Резюме
Введение. Снижение уровня холестерола липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) сокращает количество основных сосудистых событий, но сможет ли более интенсивная терапия принести дополнительную пользу без ущерба безопасности, пока точно неизвестно. Нашей целью было установить эффективность и безопасность более интенсивного лечения статинами пациентов из группы высокого кардиоваскулярного риска.

Новости

Описание статьи
Расплата за пассивное курение. Новые данные о заболеваемости
Известно, что в странах Европы не только ведется активная борьба за отказ от вредной и опасной для здоровья привычки, но и осуществляется кампания, направленная на максимальное уменьшение условий для воздействия табачного дыма на лиц, которые не курят. В ряде стран запре­щено курение в общественных местах, обустроены специальные зоны для курения на улице.

Лекция

Г.З. Мороз

Описание статьи

Г.З. Мороз, д-р мед. наук, професор, Українська військово-медична академія
Питання щодо підвищення обізнаності терапевтів з питань діагностики і лікування найпоширеніших психопатологічних розладів — депресії та тривоги — стає все більш актуальним. У сучасних умовах, враховуючи значне поширення цих психопатологічних розладів, особливо серед пацієнтів із соматичною патологією, та появу нових, більш безпечних антидепресантів, діагностику і лікування легких та помірно виражених депресій у більшості країн Європи та Північної Америки здійснюють лікарі первинної ланки, а також терапевти, кардіологи, неврологи, гастроентерологи тощо, 80% антидепресантів у країнах Західної Європи, США і Канади призначають не психіатри [6].

Всесвітня психіатрична асоціація і Міжнародний комітет з профілактики і терапії депресії запровадили освітню програму з діагностики і лікування депресивних розладів, яку було реалізовано в багатьох регіонах. У 1998 р. програму започатковано в Російській Федерації, у 2002 р. матеріали опубліковано в Україні [5]. Впродовж останніх 10 років кількість наукових публікацій із цієї проблеми в Україні збільшується, проте практичне впровадження залишається недостатнім [8, 10, 17, 19]. Відсутня і загальнодержавна програма підготовки спеціалістів. Більшість лікарів відзначають значущість цієї проблеми, проте не вважають себе компетентними в питаннях діагностики і лікування депресій. Тому лікарям усіх спеціальностей вкрай важливо освоїти навички діагностики та лікування депресивних і тривожних розладів.

Обзор

Л.Ф. Коноплева

Описание статьи
Л.Ф. Коноплева, д-р мед. наук, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца
Патология сердечно-сосудистой системы продолжает занимать основное место в структуре заболеваемости, смертности и первичной инвалидизации, являясь причиной уменьшения общей продолжительности и ухудшения качества жизни пациентов как во всем мире, так и в Украине [1, 34]. Анализ показателей состояния здоровья населения Украины свидетельствует, что заболеваемость и смертность от болезней кровообращения остаются высокими и составляют 61,3% от общего показателя смертности. Поэтому разработка и внедрение мероприятий, направленных на улучшение профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), являются актуальной проблемой кардиологии [14].
Cогласно современным представлениям, в патогенезе возникновения и прогрессирования многих ССЗ — ишемической болезни сердца (ИБС), артериальной гипертензии (АГ), хронической сердечной недостаточности (ХСН) и легочной гипертензии (ЛГ) — одну из основных ролей играет эндотелиальная дисфункция (ЭД) [6, 13, 21].

Обзор

І.М. Гідзинська, Л.О. Луганська

Описание статьи

І.М. Гідзинська, канд. мед. наук, Л.О. Луганська, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
Узагальнено дані щодо сучасних методичних підходів, які використовують для проведення скринінгу онкологічної патології. З позицій доказової медицини розглянуто загальні принципи організації скринінгових досліджень, визначено цільовий контингент, методики дослідження, ефективність запроваджених програм щодо раку молочної залози, раку шийки матки та раку товстого кишечника.

Онкологічні захворювання становлять велику проб­лему для національних систем охорони здоров’я, що потребує створення програми заходів із надання медичної допомоги хворим цієї категорії.
У травні 2005 р. ВООЗ прийняла резолюцію WHA58.22 «WHO Global Action Plan Against Cancer» з профілактики та контролю за онкологічними захворюваннями. У додатку до цієї резолюції «Національні програми боротьби проти раку: рекомендації щодо цілей, орієнтованих на кінцевий результат» наведено комплексну стратегію боротьби з онкологічними захворюваннями, яка містить 4 основні компоненти [33, 107]:
профілактика (рrevention);
діагностика, скринінг та лікування (сure);
догляд та надання паліативної допомоги (сare);
організаційні заходи (manage).

Диагностический практикум

И.В. Евстигнеев

Описание статьи

И.В. Евстигнеев, канд. мед. наук, Днепропетровская государственная медицинская академия
По определению ВОЗ, хронический гепатит (ХГ) — это хронический воспалительный процесс в печени, который длится на протяжении 6 мес и дольше. ХГ — хронический рецидивирующий диффузный деструктивно-воспалительный процесс, морфологически характеризующийся персистенцией некрозов, воспалением, фиброзом при сохранении общей архитектоники печени.

Хронический вирусный гепатит В (ХВГВ) — прогрессирующее заболевание печени, вызванное вирусом гепатита В (HBV), одна из актуальных проблем медицины в связи с непрерывно увеличивающейся заболеваемостью, частым развитием неблагоприятных исходов (цирроз печени, гепатокарцинома) и высокой летальностью [4, 16]. По данным ВОЗ, 7% населения земного шара (более 400 млн чел.) являются носителями HBV.

Сложный случай: визуализация

Д.А. Лысенко

Описание статьи
Д.А. Лысенко, канд. мед. наук, Винницкий национальний медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Больной И., 63 лет, поступил в гематологическое отделение областной больницы с жалобами на повышение температуры тела до 38,0 °С и ночную потливость. За 2 мес масса тела уменьшилась на 10 кг.

Медицина доказательная

В.Ф. Москаленко, О.Г. Пузанова

Описание статьи

В.Ф. Москаленко, академік НАМН України, чл.-кор. НАПН України, д-р мед. наук, професор, ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я,

О.Г. Пузанова, канд. мед. наук, доцент кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця


Розглянуто історичні та методологічні засади впровадження доказового підходу в сучасну медичну практику та охорону здоров’я. Наведено принципи клінічної епідеміології, поняття про докази, контрольовані клінічні дослідження, систематичні огляди, метааналіз.

Представлено відомості про основні школи доказової медицини та діяльність центрів доказової практики. Відзначено провідну роль лікарів у прийнятті клінічних рішень на засадах доказового підходу, співвідношення клінічного досвіду і традицій з доказами та свідомим інформованим вибором пацієнтів. Висвітлено позиції експертів ВООЗ щодо дотримання доказо­вого підходу як складової реформування систем охорони здоров’я в напрямку пріоритетного розвитку первинної ланки медико-санітарної допомоги та орієнтації на цінності людей.

Лабораторная диагностика

Л.В. Савченкова

Описание статьи

Л.В. Савченкова, д-р мед. наук, профессор, кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии  ГУ «Луганский государственный медицинский университет»

Данные лабораторных исследований — наиболее чувствительные и динамичные показатели состояния пациента. Это обстоятельство лежит в основе все более возрастающего значения клинических лабораторных исследований для диагностики и лечения заболеваний. Однако известно, что результат анализа определяется не только точностью выполнения аналитической процедуры в лаборатории, но и условиями, в которых находится пациент перед взятием материала для исследования, соблюдением правил его взятия, первичной обработки, хранения, а также транспортировки в лабораторию.

Все это и составляет преаналитический этап, соблюдение правил проведения которого не менее важно, чем другие меры по обеспечению качества лабораторного анализа.
Количество методов лабораторной диагностики и выполняемых анализов в мировой медицинской практике ежегодно увеличивается. Это, с одной стороны, облегчает работу врача, помогая разобраться в сложных и неординарных случаях, правильно оценить эффективность и безопасность проводимой фармакотерапии. С другой — появление новых, современных методов лабораторной диагностики требует от врача постоянного усовершенствования знаний в области патогенеза, диагностики патологического состояния и возможностей современных лабораторий. Именно в умении правильно определить набор лабораторных тестов, необходимых для конкретного больного, и состоит искусство врача.

Фармакологический практикум

Louis L.M. van de Ven, Dirk J. van Veldhuisen, Michael Goulder, Zsolt Zilah, Wilfried R. Meyere, Ronnie Willenheime

Описание статьи
Louis L.M. van de Ven, Dirk J. van Veldhuisen, Michael Goulder, Zsolt Zilahi, Wilfried R. Meyere, Ronnie Willenheimerf

Резюме
Обоснование. Результаты третьего исследования Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS III) свидетельствуют, что инициирующее лечение хронической сердечной недостаточности (ХСН) бисопрололом (целевая доза 10 мг 1 раз в сутки) и последующая комбинация его с эналаприлом (целевая доза 10 мг 2 раза в сутки) по сравнению с обратным порядком назначения этих средств продемонстрировало сходные эффекты относительно показателей выживания и госпитализации. Нами были изучены воздействия представленных лечебных стратегий на структурно-функциональное состояние сердца по данным эхокардиографии.

Фармакологический практикум

В.В. Дяченко

Описание статьи

В.В. Дяченко, канд. мед наук, начальник клиники пульмонологии Главного военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» МО Украины

Одним из наиболее обширных и популярных классов антибактериальных препаратов являются цефалоспорины. Среди них по антимикробной активности выделяют IV поколения, причем первые три представлены препаратами для парентерального и перорального применения. Цефалоспорины занимают одно из первых мест по частоте клинического использования среди всех антибактериальных препаратов благодаря высокой эффективности и низкой токсичности.

Цефалоспорины являются β-лактамными антибиотиками и также, как и все другие β-лактамы, оказывают бактерицидное действие, которое связано с нарушением образования клеточной стенки бактерий. Мишень их действия — пенициллиносвязывающие белки бактерий, которые выполняют роль ферментов на завершающем этапе синтеза пептидогликана — биополимера, являющегося основным компонентом клеточной стенки бактерий. Блокирование синтеза пептидогликана приводит к гибели бактерии. Пептидогликан и пенициллиносвязывающие белки отсутствуют у млекопитающих, и поэтому специфическая токсичность в отношении макроорганизма для β-лактамов нехарактерна. В ряду от I к III поколению для цефалоспоринов характерна тенденция к расширению спектра действия и повышению уровня антимикробной активности в отношении грамотри­цательных бактерий при некотором понижении активности в отношении грамположительных микроорганизмов [1]. Оптимальной для эмпирической терапии антимикробной активностью обладают цефалоспорины ІІ поколения, которые активны в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих негоспитальные респираторные инфекции.

Фармакологический практикум

Т.Я. Чурсина

Описание статьи

Т.Я. Чурсина, канд. мед. наук, К.А. Михалев, кафедра внутренней медицины, клинической фармакологии и профессиональных болезней Буковинского государственного медицинского университета


Ацетилсалициловая кислота (АСК) по своим фармакологическим свойствам и клиническому применению занимает особое место в группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).

Салицилаты обладают анальгетическим, противовоспалительным и жаропонижающим свойствами. Однако наиболее широкое применение в клинической практике начиная с 80-х годов прошлого века АСК нашла как антитромбоцитарное средство. Из механизмов влияния АСК на гемостаз основное значение придают ее способности селективно и необратимо модифицировать фермент циклооксигеназу (ЦОГ), катализирующий первый этап биосинтеза проста­ноидов из арахидоновой кислоты (ацетилирование участка ЦОГ приводит к изменению конформации активной области фермента и потере способности связывать арахидоновую кислоту). В невысоких дозах препарат влияет преимущественно на изоформу ЦОГ-1. В результате в циркулирующих в крови тромбоцитах практически прекращается образование тромбоксана А2, оказывающего проагрегантное и сосудосуживающее действие, а в клетках эндотелия и слизистой оболочки желудка уменьшается образование простациклина (простагландина I2), угнетающего агрегацию тромбоцитов, секрецию кислоты в желудке и оказывающего сосудорасширяющее действие. Уменьшается также образование простагландинов E2, D2 и F2. Образование тромбоксана А2 угнетается на весь период жизни тромбоцита (7–10 сут). Не исключается способность АСК инактивировать ЦОГ в относительно зрелых мегакариоцитах. Поэтому, несмотря на быстрое выведение, влияние препарата сохраняется длительное время. Поскольку ежедневно обновляются около 10% тромбоцитарного пула, через 5–6 сут после приема АСК нормально функционируют примерно 50% тромбоцитов [5, 8, 20].

Сложный случай

Г.В. Мясников, А.Р. Сапожников, С.А. Сапа, Т.В. Бакун, З.В. Левшова, Л.Л. Сидорова

Описание статьи

Г.В. Мясников, д-р мед. наук, А.Р. Сапожников, канд. мед. наук, С.А. Сапа, канд. мед. наук, Т.В. Бакун, З.В. Левшова, Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» МО Украины, Л.Л. Сидорова, канд. мед. наук, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца

Болезнь Шегрена (первичный синдром Шегрена) — системное поражение соединительной ткани с преимущественным поражением секреторных эпителиальных желез (паренхиматозный сиалоаденит и сухой кератоконъюнктивит), основными проявлениями которого являются ксеростомия и ксерофтальмия [1, 7, 9].

 

Диагностика и лечение в таблицах

D.N. Gilbert, R.C. Moellering, G.M. Eliopoulos, H.F. Chambers , M.S. Saag

Описание статьи

D.N. Gilbert, R.C. Moellering, G.M. Eliopoulos, H.F. Chambers , M.S. Saag

Полностью статью читайте в печатной версии журнала

Памятка больному

Описание статьи
Прискорений темп сучасного життя, економічні проблеми, побутові негаразди створюють умови для формування хронічного стресу, на тлі якого розвиваються тривожні та депресивні розлади, що створюють підґрунтя для прогресування захворювань внутрішніх органів. У хворих з депресією частіше виникають інфаркт міокарда, інсульт, ускладнення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Ці проблеми не можна ігнорувати, важливо вчасно звернути увагу на прояви тривоги і депресії.

Истоки

Е.В. Солейко, Л.П. Солейко

Описание статьи

Е.В. Солейко, д-р мед. наук, доцент, Л.П. Солейко, канд. мед. наук, доцент, Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Ей дарили свои книги знаменитые американские хирурги Роберт Уоллас и Фрэнк Гербоде, ее как дорогую гостью приглашали в свои институты выдающиеся отечественные кардиохирурги ХХ века Александр Александрович Вишневский и Владимир Иванович Бураковский, к ней в клинику приезжал патриарх советской хирургии академик Борис Васильевич Петровский…
Лео Антонович Бокерия,
лауреат Ленинской и Государственной премий, академик РАМН, директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН