Результаты поиска

Поиск по запросу инсульт вернул всего 27 результатов.
Диуретики в лечении больных с артериальной гипертензией

(Therapia, №12 (53) - Фармакологический практикум)

Л.Л. Сидорова

Л.Л. Сидорова, канд. мед. наук, Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца


Лечение больных с артериальной гипертензией (АГ) было и остается в настоящее время сложной задачей, а выбор оптимальной группы антигипертензивных препаратов всегда будет актуальным. С начала 90-х годов прошлого столетия накапливаются убедительные свидетельства как преимуществ снижения артериального давления (АД), так и эффективности и безопасности отдельных антигипертензивных препаратов, базирующиеся на принципах доказательной медицины. Однако до исследований Antihypertensive and Lipid Lowering to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) практически отсутствовали исследования, в которых проводили прямое сравнение влияния на прогноз больных с АГ антигипертензивных препаратов основных классов.

Пам’ятка для пацієнта з ішемічною хворобою серця

(Therapia, №11 (52) - Памятка больному)

Г.З. Мороз

Ішемічна хвороба серця (ІХС) — захворювання, зумовлене невідповідністю кровопостачання серця, яке здійснюють коронарні судини, потребам міокарда. ІХС включає п’ять клінічних форм: раптову коронарну смерть, стенокардію, гострий інфаркт міокарда, кардіосклероз, безбольову форму. В основі захворювання лежить розвиток і прогресування атеросклерозу (відкладання в стінці судин серця холестеролу у вигляді бляшок, які звужують просвіт судин, а у випадку розриву стають причиною утворення тромбу, що призводить до інфаркту міокарда). Найважливіші чинники ризику, які обумовлюють розвиток і прогресування ІХС: підвищений рівень холестеролу в крові; високий артеріальний тиск; куріння; нераціональне харчування; недостатня фізична активність; надлишкова маса тіла; психоемоційні перевантаження. З метою попередження розвитку ускладнень (інфаркту міокарда, серцевої недостатності) дуже важливо виконувати рекомендації лікарів, що ґрунтуються на принципах доказової медицини і ефективність яких доведено в міжнародних багатоцентрових дослідженнях. ІХС — це хронічне захворювання, яке має схильність до прогресування. Лікування має бути постійним, не слід відміняти його самостійно за будь-яких причин! Виконуйте рекомендації щодо режиму прийому призначених Вам ліків. Пам’ятайте, що раптове припинення лікування може мати негативні наслідки для здоров’я та самопочуття.

Модифікація ризику серцево-судинних ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією

(Therapia, №6 (16) - Фармакологический практикум)

О.Й. Жарінов

О.Й. Жарінов, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра кардіології та функціональної діагностики

   Глобальне медико-соціальне значення проблеми артеріальної гіпертензії (АГ) визначається підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень цього найбільш поширеного неінфекційного захворювання. Саме пошук шляхів модифікації ризику є основним фактором вдосконалення класифікації АГ і стратегії ведення хворих. Механізми прогресування АГ тісно пов’язані з розвитком структурно-функціональних змін з боку серця, атеросклеротичних змін у різних відділах судинного русла, метаболічних порушень, у тому числі ожиріння, дисліпідемій, інсулінорезистентності та цукрового діабету. Зважаючи на це, адекватне ведення пацієнтів з АГ не може обмежуватись засобами, які коригують підвищений рівень артеріального тиску (АТ). Сучасна класифікація АГ орієнтує лікаря на застосування інших підходів, здатних забезпечити зниження ризику ускладнень АГ і здебільшого асоційованих з нею судинних захворювань. Зокрема, у багатьох пацієнтів з АГ і підвищеним ступенем ризику ускладнень виправданим є призначення статинів і ацетилсаліцилової кислоти як засобів модифікації ризику серцево-судинних ускладнень АГ.

Политика здравоохранения в борьбе с инсультом: из опыта развитых стран

(Therapia, №1 (11) - Медицина профилактическая)

Д.В. Гуляев

Д.В. Гуляев, канд. мед. наук, доцент школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия»; руководитель издательских и образовательных проектов Всеукраинского общественного объединения «Украинская ассоциация борьбы с инсультом»

   Понятие «политика общественного здравоохранения» часто воспринимается (иногда обоснованно) как тайные намерения политиков, лоббистов (т.е. лиц, стремящихся убедить законодателей поддержать тот или иной законопроект) и разного рода правительственных чиновников. Политикой общественного здравоохранения правильнее считать активность, которая является основой для клинической деятельности. На основании решения органов, полномочных принимать таковые в отношении политики здравоохранения (далее — «полномочных органов»), устанавливаются, с одной стороны, затраты на какие медицинские услуги должны быть компенсированы государством, какие лечебно-диагностические мероприятия необходимо выполнять в неоспоримом порядке, применению каких вмешательств необходимо способствовать иными способами, а с другой — от каких услуг целесообразно отказаться, какие вмешательства объявить вне закона или искоренить другими способами [19].


Петь для того, чтобы говорить

(2011-07-19, Новости со всего мира)

Пение оказывает полезный эффект на организм, и при этом не важно, имеет человек слух или голос и помнит ли слова песни наизусть.

Статины: вопросы, требующие решения

(Therapia, №3 (24) - Фармакологический практикум)

С.А. Тихонова, Е.В. Хижняк

С.А. Тихонова, Е.В. Хижняк

Одесский государственный медицинский университет, кафедра внутренней медицины № 2

Доказательная база эффективности статинов в профилактике кардиоваскулярного риска (КВР)

   В настоящее время в развитых странах мира статины принима­ют 80-95% пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) [1]. Внедрение в практику более жестких норм липидного спектра плазмы крови, прежде всего холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ЛНП) [2], означает, что показания к длитель­ному приему статинов существенно расширяются. Отмечается несколько новых тенденций к применению статинов: установлены более низкие целевые уровни липидов и рекомендована большая интенсивность терапии [3, 4].

Ингибиторы АПФ: антигипертензивные средства или нейрогормональные модуляторы?

(Therapia, №10 (30) - Фармакологический практикум)

Л.Л. Сидорова

Л Л. Сидорова, канд. мед. наук, доцент кафедры внутренней медицины № 2 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца

   Современная модель патогенеза хронической сердечной недостаточности (ХСН) рассматривает данное состояние пре­жде всего как следствие нарушения нейрогуморальных меха­низмов регуляции — дисбаланса вазоконстрикторных и вазо-дилатирующих нейрогуморальных систем, среди которых особое значение имеет ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) [5]. Активация РААС играет существенную роль в патогенезе и артериальной гипертензии (АГ), и ХСН, является одним из ведущих звеньев сердечно-сосудистого континуума [2, 6], приводящего к ремоделированию сердца и смерти больно­го. Эффекты активации РААС связывают с ангиотензином II — пептидом, влияющим на функционирование практически всех тканей и систем организма.

Эффективность применения добавок фолиевой кислоты в профилактике инсульта: метаанализ

(Therapia, №2 (23) - The Lancet)

Xiaobin Wang, Xianhui Qin, Hakan Demirtas, Jianping Li, Guangyun Mao, Yong Huo, Ningling Sun, Lisheng Liu, Xiping Xu

Xiaobin Wang, Xianhui Qin, Hakan Demirtas, Jianping Li, Guangyun Mao, Yong Huo, Ningling Sun, Lisheng Liu, Xiping Xu
Lancet 2007; 369: 1876–82
Резюме

 Введение. Эффективность методов лечения, снижающих концентрацию гомоцистеина, в уменьшении риска сердечно-сосудистых заболеваний остается спорной. Нашей целью являлось проведение метаанализа соответствующих рандомизированных исследований для оценки эффективности добавок фолиевой кислоты в профилактике инсульта.

Руководство Европейского общества кардиологов (ESC) по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий

(Therapia, №2 (12) - Стандарты лечения)

О.С. Сычев

Руководство Европейского общества кардиологов (ESC) по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий

О.С. Сычев, профессор, д-р мед. наук, заведующий отделом аритмий сердца Института кардиологии им. Н.Д. Стражеско АМН Украины

Фармакологическое усиление электрической кардиоверсии с постоянным током

Основной целью применения антиаритмических препаратов в сочетании с электрической кардиоверсией постоянным током является повышение вероятности успеха последней и предотвращение раннего рецидива фибрилляции предсердий (ФП). Риск такой медикаментозной терапии включает возможность индукции желудочковых аритмий.

Стратификация риска

Руководство Европейского общества кардиологов (ESC) по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий

(Therapia, №3 (13) - Стандарты лечения)

О.С. Сычев

О.С. Сычев, профессор, д-р мед. наук, заведующий отделом аритмий сердцаИнститута кардиологии им. Н.Д. Стражеско АМН Украины

Фармакологическое усиление электрической кардиоверсии с постоянным током

   Основной целью применения антиаритмических препаратов в сочетании с электрической кардиоверсией постоянным током является повышение вероятности успеха последней и предотвращение раннего рецидива фибрилляции предсердий (ФП). Риск такой медикаментозной терапии включает возможность индукции желудочковых аритмий.

«Инсультомор»: мысли вслух о политике здравоохранения в борьбе против инсульта в Украине

(Therapia, №3 (13) - Медицина социальная)

Д.В. Гуляев

Д.В. Гуляев, канд. мед. наук, доцент школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия»

   Какими бы впечатляющими ни были успехи и достижения в изучении инсульта, разработке новых методов его диагностики, лечения и профилактики, их невозможно реализовать без надлежащей политики здравоохранения.

   Так, осуществление даже самых эффективных диагностических, лечебных и профилактических подходов в борьбе с инсультом невозможно, если подозрение в отношении инсульта возникает у больного или его окружения через несколько часов после его возникновения. «Скорая помощь» приезжает еще через несколько часов, больного госпитализируют в непрофильное учреждение или не госпитализируют вовсе, при оказании помощи врачи используют не доказательно обоснованные стандарты и руководства для клинической практики, а собственные взгляды, зачастую безнадежно отсталые или сформировавшиеся на основании материальных взаимоотношений с фармацевтическими компаниями.

Нейрозащитное лечение при инсульте: реалии и перспективы

(Therapia, №2 (12) - Фармакологический практикум)

Д.В.Гуляев

Д.В.Гуляев, канд. мед. наук, доцент школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия»; руководитель издательских и образовательных проектов Всеукраинского общественного объединения «Украинская ассоциация борьбы с инсультом»

   Нейропротекция — лечебное воздействие, обеспечивающее замедление прогрессирования или предотвращение утраты нейронов — остается одним из наиболее спорных моментов в современной инсультологии [9]. Нейропротекцию можно подразделить на прямую — с применением лекарственных средств или физиологических воздействий, ингибирующих биохимические, метаболические и клеточные последствия ишемического повреждения, и непрямую (косвенную) — обеспечивающую восстановление кровотока и доставки энергетических субстратов к ишемизированной, но не погибшей (поддающейся спасению) ткани мозга [23]. Более широкое определение нейропротекции включает применение лечебных подходов, снижающих частоту возникновения новых или повторных инсультов или уменьшающих объем и выраженность повреждения мозга в случае развития инсульта (профилактическая нейропротекция) [9].

Мигрень как фактор риска мозгового инсульта

(Therapia, №2 (12) - Медицина профилактическая)

А.А. Козелкин, С.А. Козелкина, М.А. Кременецкая

А.А. Козелкин, д-р мед.наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней,
психиатрии, наркологии и медицинской психологии
С.А. Козелкина, аспирант
М.А. Кременецкая, врач
Запорожский государственный медицинский университет

   Головная боль является самым распространенным неврологическим нарушением. Это один из наиболее частых поводов обращения за медицинской помощью больных с психовегетативными расстройствами. Головная боль напряжения занимает первое место среди цефалгий. Второй по частоте встречаемости является мигрень, которой страдает 12–15% популяции. Однако, несмотря на большую распространенность и заболеваемость, вопрос установления правильного диагноза остается сложным для многих специалистов. Согласно заключению Всемирной Организации Здравоохранения, «…общество и большинство профессионалов здравоохранения воспринимают головную боль как незначительное и кратковременное нарушение. Вследствие этого физическая, эмоциональная, социальная и экономическая тяжесть головной боли остается недооцененной в сравнении с другими, менее распространенными неврологическими нарушениями» [4, 7].

Гипертоническая деменция

(Therapia, №10 (19) - Лекция)

Н.К. Мурашко

Н.К. Мурашко, канд. мед. наук, доцент кафедры неврологии и рефлексотерапии
Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика

   Проблема широкого распространения деменции в настоящее время привлекает внимание не только неврологов, психиатров, геронтологов, но и кардиологов. В соответствии с большинством современных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии (АГ), целевой уровень артериального давления (АД) для больных с АГ, сахарным диабетом и/или хронической почечной недостаточностью должен быть ниже 130/80 мм рт. ст. Для всех остальных пациентов, независимо от возраста, целевое АД должно составлять менее 140/80 мм рт. ст. АГ считается основным фактором риска развития ишемической болезни сердца (ИБС), инсульта, почечной недостаточности и атеросклеротических поражений периферических артерий, развития и прогрессирования хронической сердечной недостаточности [1]. Однако до настоящего времени окончательно не решен вопрос о темпах снижения АД, поскольку у большинства больных, особенно пожилого возраста, целевого уровня АД необходимо достигать постепенно, в течение нескольких недель. Главной опасностью этой ситуации является вероятность развития ишемии головного мозга и, как следствие, ухудшение когнитивных функций.

Этапная реабилитация больных, перенесших мозговой инсульт

(Therapia, №10 (19) - Фармакологический практикум)

А.А. Козелкин, А.В. Ревенько, С.А. Козелкина

А.А. Козелкин, А.В. Ревенько, С.А. Козелкина
Запорожский государственный медицинский университет

   Одной из важных проблем современной неврологии является организация реабилитационной помощи больным, перенесшим мозговой инсульт [1, 2]. Это обусловлено высокой распространенностью, заболеваемостью, инвалидизацией и смертностью по причинам, связанным с инсультом [3–6]. Ежегодно в мире регистрируется около 7 млн случаев инсульта, при этом около 4 млн больных погибают [8, 9]. В Украине каждый год регистрируется от 110 до 120 тыс. инсультов и, к сожалению, смертность в два раза превышает аналогичные показатели развитых европейских стран [9–12]. Высокая инвалидизация больных, перенесших инсульт (всего 15–20% из них возвращаются к труду), зачастую нуждающихся в уходе одним или несколькими трудоспособными родственниками, определяют и социально-экономическую значимость данной проблемы [2, 3, 6]. В Запорожье ежегодно регистрируют около 1600 больных с инсультом, большинство из которых в ургентном порядке (в 86,2% случаев до суток) госпитализируют в ангионеврологический центр (база кафедры нервных болезней Запорожского государственного медицинского университета).


Еще раз об ацетилсалициловой кислоте или почему кардиолог должен ее назначать?

(Therapia, №9 (29) - Фармакологический практикум)

М.Н. Долженко

М.Н. Долженко, д-р мед. наук, профессор кафедры кардиологии и функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика

   Ацетилсалициловая кислота (АСК) остается наиболее доступ­ным и широко распространенным антитромботическим препара­том, применяемым в целях вторичной и первичной профилактики церебро- и кардиоваскулярных заболеваний. Результаты много­численных контролируемых исследований и метаанализов убе­дительно продемонстрировали клиническую эффективность АСК относительно снижения частоты случаев инфаркта миокарда (ИМ), инсульта и сосудистой смерти при вторичной профилактике у различных групп высокого риска.

Судинні захворювання головного мозку: ситуація в світі та в Україні

(Therapia, №12 (42) - Тема номера)

Мозкові інсульти є однією з головних причин смертності та інвалідізації не лише в Україні, а й у багатьох розвинених країнах світу. Це беззаперечний факт, який відомий практично всім лікарям. Питання лише в тому, наскільки поширене захворювання в різних державах, та в ефективності роботи системи охорони здоров''я з їх профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів, які перенесли інсульт. Наскільки в цьому відношенні різниться ситуація в Україні та в інших державах світу, яка її динаміка та можливості для покращення? Про це журнал «Therapia» попросив розповісти заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Тамару Міщенко, головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Неврологія», завідуючу відділом судинної патології головного мозку ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України».

Стандартный метод для создания регистров инсульта в странах с низким и средним уровнем доходов: опыт исследования осуществимости ступенчатого подхода к надзору за инсультами (STEPS Stroke)

(Therapia, №7-8 (17) - The Lancet)

T. Truelsen, P.U. Heuschmann, R. Bonita, G. Arjundas, P. Dalal, A. Damasceno, D. Nagaraja, A. Ogunniyi, S. Oveisgharan, K. Radhakrishnan, V. I. Skvortsova, V. Stakhovskaya

T. Truelsen, P.U. Heuschmann, R. Bonita, G. Arjundas, P. Dalal, A. Damasceno, D. Nagaraja, A. Ogunniyi, S. Oveisgharan, K. Radhakrishnan, V. I. Skvortsova, V. Stakhovskaya

Lancet Neurol. 2007; 6(2):134–139

Резюме

Введение. Инсульт является одной из самых частых причин смерти в мире. В 2005 г. он явился причиной около 5,8 млн летальных исходов 2/3 из которых отмечались в странах с низким и средним уровнем доходов. В этих регионах редко используют эпидемиологические методы для создания больничных регистров случаев инсульта с целью медицинской отчетности или проводят исследования для оценки заболеваемости. Наша цель состояла в том, чтобы установить, можно ли создать регистры инсульта для населения разных географических районов в странах с низким и средним уровнем доходов, используя практические руководства и методы сбора стандартизованных данных, перед тем как рекомендовать их для более широкого применения.

Система допомоги хворим з інсультом в Україні потребує негайного реформування

(Therapia, №1 (33) - События)

Українські лікарі б''ють на сполох: Україна — перша в Європі за рівнем смертності від інсульту. Кожні 5 хвилин у одного з наших співвітчизників трапляється інсульт, і кожні 12 хвилин хтось з них помирає від нього. За даними офіційної статистики МОЗ України щорічно понад 110 тис. українців хворіють на інсульт. Третина з них — люди, молодші за 65 років. Лише у Києві фіксується 6 тис. нових випадків інсульту на рік.

Инсульт

(Therapia, №12 (32) - The Lancet)

Geoffrey A. Donnan, Marc Fisher, Malcolm Macleod, Stephen M. Davis

Geoffrey A. Donnan, Marc Fisher, Malcolm Macleod, Stephen M. Davis

   Инсульт — вторая по распространенности причина смерти и ведущая причина инвалидности во всем мире. В связи с постарением населения это бремя будет существенно увеличиваться в течение ближайших 20 лет, особенно в развивающихся странах. Значительный прогресс был достигнут в профилактике и лечении инсульта в течение последнего десятилетия. В острый период инсульта вмешательствами с доказанной пользой являются: ведение пациентов в условиях инсультных блоков (ИБ), внутривенное введение тканевого активатора плазминогена в первые 3 ч и прием ацетилсалициловой кислоты (АСК) в первые 48 ч с момента появления симптомов ишемического инсульта либо хирургическая декомпрессия при угрожающих жизни («злокачественных») супратенториальных полушарных церебральных инфарктах: продолжается изучение ряда других вмешательств.

1 : 2Результатов на странице: